วิธีการใช้ E-Support

วิธีใช้ E-Support

บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ขอนำเสนอการดูแลลูกค้า แบบใหม่เพื่อให้
ลูกค้าสามารถ สืบค้นหาคำตอบ และนำไปแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
ในขั้นต้น ซึ่งเราเรียกว่า E-Support เป็นการรวบรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของลูกค้า อย่างเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเรียกใช้ ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่า ท่านจะได้รับความรู้ และเพิ่มความสามารถในการใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่านเพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซด์ของซัม โดยพิมพ์ http://www.sum.co.th/ ลงในช่อง Address Bar Click หัวข้อ E-Support

2. คีย์ข้อความหรือคำที่ต้องการค้นหาลงใน Text Box
            ( % = ทั้งหมด หากต้องการเจาะจงหมวดหมู่ให้ Click ที่  เพื่อเลือกหมวดที่ต้องการ)

3. จะปรากฏ Icon ของแต่ละโปรแกรม ให้ Click Icon ของโปรแกรมที่ต้องการหาคำตอบ
            (ตัวอย่าง เช่น หมายถึง ข้อมูลที่ต้องการ มีในโปรแกรม 50ทวิ , DOS และ OT)

4. กรณีต้องการดูข้อมูลเฉพาะโปรแกรม 50Tvi .ให้ทำการ Click ที่  จะพบว่ารายการใดที่ไม่ใช้  จะหายไปจากจอภาพ
            (สัญลักษณ์ของแต่ละโปรแกรมได้แสดงไว้ส่วนล่างของเนื้อหานี้แล้ว)

5. จากนั้นจะแสดงรายการที่ประกอบด้วยข้อความหรือคำที่ต้องการค้นหา นั้น ๆ

6. Click รายการที่ตรงกับความต้องการของท่านแล้ว  จะปรากฏคำตอบซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาตามที่ท่านต้องการ

7. Click  ปิดการใช้ E-Support

** กรณีต้องการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพียงระบุชื่อ ผู้แจ้ง (เพื่อใช้กำกับข้อความในภายหลัง)ที่ช่อง Name ส่วนความคิดเห็นลงในช่อง Comment จากนั้น กดที่ปุ่ม Submit

กรณีต้องการออกจากหน้านี้ให้กดที่ปุ่ม Close Windows

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-713-0055 ต่อฝ่าย Support

********************************************************

กลุ่มข้อมูลที่มีในระบบนี้

- (IPP)โปรแกรม คำนวณรายได้ต่อชิ้น
- (Timesplus) โปรแกรมประมวลผลเวลาเข้า-ออก ที่ได้ข้อมูลดิบมาจากเครื่องรูดบัตร
- (Otplus) โปรแกรมคำนวณจำนวนชั่วโมงในการทำล่วงเวลา
- (Workplus) โปรแกรม บันทึกประวัติการทำงานของพนักงานเป็นรายบุคคคล
- (Payplus) โปรแกรมเงินเดือน ที่พร้อมเอกสารภายใน , ธนาคาร , สรรพกร , ประกันสังคม , กองทุนฯ
- (Tvi2000)โปรแกรม ออกรายงานสำหรับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
- (Bon2000)โปรแกรมรายงานปริมาณวัตถุดิบที่นำเข้าและส่งออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
- โปรแกรมกลุ่ม DOS(IPP,Time,OT,Work,Leave,Pay,Tvi,Bon) สามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ทดแทนการได้
- (50Tvi)โปรแกรม ใช้ในงานออกใบหัก ณ ที่จ่าย พร้อม ใบปะหน้า และใบต่อของ ภ.ง.ด.3 , 53
- ประกาศหรือการแจ้งของทาง Sum


 


name        :
Comment :