SP50: ราคาของโปรแกรม 50Tvi

ราคาของโปรแกรม 50 ทวิประเภทต่างๆ

1. โปรแกรมซื้อ สามารถสั่งพิมพ์ ภ.ง.ด. 3, 53, แบบแนบ, ใบต่อ ส่งกรมสรรพากร
    รุ่นธรรมดา ราคา 3,500 บาท(สำหรับบริษัททั่วไป)
    รุ่นกระทำการแทน ราคา 7,800 บาท(สำหรับบริษัทชิ้ปปิ้ง ฟอร์เวทเดอร์)
    รุ่นเลเซอร์ ราคา 12,000 บาท(พิมพ์ออกด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไม่ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป)


(ภาพ)

2. โปรแกรมแถม เมื่อซื้อแบบฟอร์มหนังรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ สั่งซื้อจำนวน 1 กล่อง
    แถม โปรแกรม 50 ทวิ รุ่นธรรมดา อายุการใช้งาน 1 ปี 
   แบบฟอร์ม ขนาด A4 (47/3) ราคากล่องละ 1,850 บาท
   แบบฟอร์ม ขนาด A4/2 (47/2) ราคากล่องละ 2,100 บาท


(ภาพ)

 

3. ชุด Start Pack ประกอบด้วย แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย A4/2 จำนวน 80 ชุด พร้อม
    โปรแกรม 50 ทวิ รุ่นธรรมดา
    ราคาชุดละ 200 บาท


ชุด Start Pack


 


name        :
Comment :