SP50: การแก้ไขปัญหา [ แก้ไขผู้ถูกหักภาษี , ยอดสตางค์ผิด]

สารบัญ

- วิธีแก้ไขผู้ถูกหักภาษี
- ออกรายงานแล้วยอดสตางค์ผิด

***********************************************

วิธีแก้ไขผู้ถูกหักภาษี

วิธีการแก้ไข

1. ให้ทำการเข้าที่ แฟ้ม -> เลือกที่หัวข้อผู้ถูกหักภาษีดังภาพที่ 1


ภาพที่ 1

2. จากนั้นจะมีหน้าใหม่เกิดขึ้นให้ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ช่องรหัสบริษัท เพื่อทำการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
3. เมื่อทำการเลือกจะปรากฏข้อมูลของรายการที่ต้องการแก้ไข


ภาพที่ 2

4. จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย เช่น แก้ไข เลขที่ จาก 958/336 เป็น 958/446
5. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ทำการเลือกที่ Save


ภาพที่ 3

6. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เพื่อให้ทำการยืนยันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
7. ถ้าแน่ใจแล้วว่าข้อมูลถูกต้องให้ทำการตอบ Yes


ภาพที่ 4

8. หน้าจอจะกลับมาสู่หน้าว่างอีกครั้ง ให้ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ช่องรหัสบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบรายการที่ได้แก้ไขแล้ว
9. จะพบว่าข้อมูลได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้แก้ไขแล้ว


ภาพที่ 5


*** หมายเหตุ *** ( Error ภาพที่ 6 )
เมื่อมี คำเตือน ปรากฏขึ้นให้ทำการใส่ เลขประจำตัวประชาชนก่อน ถ้าไม่มีให้ทำการใส่เครื่องหมาย ? ลงในช่อง เลขที่บัตรประชาชนจากนั้นจึงทำการ Save อีกครั้ง


ภาพที่ 6

top
***************************************************************

ออกรายงานแล้วยอดสตางค์ผิด

1. เมื่อได้ทำการคีย์ข้อมูล จำนวนตัวเลข ในช่อง ตามตัวอย่างภาพที่ 1


ภาพที่ 1

2. แต่เมื่อทำการออกรายงานพบว่ายอดที่ได้กลับเป็น จำนวนที่ผิด ดังตัวอย่างภาพที่ 2


ภาพที่ 2

3. ให้ทำการ คีย์ข้อมูลจำนวนเดียวกันนี้ในโปรแกรม Excel เพื่อดูว่ายอดที่ได้ผิดเหมือนกันหรือไม่
4. ถ้ายอดที่ได้นั้นผิดเหมือนกันให้เข้าไปที่ Control Panel
5. ทำการเลือกที่ Regional and Language Options  จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดังตัวอย่างภาพที่ 3


ภาพที่ 3

6. ให้ดูว่าค่าต่างๆที่ปรากฎเป็นตามตัวอย่างหรือไม่ ถ้าเป็นให้ทำการเลือกที่ Customize
เพื่อเข้าดูที่ Number ด้านในว่ามีการปรับแต่งค่าอะไรหรือไม่ ดังตัวอย่างภาพที่ 4


ภาพที่ 4

7. ถ้าไม่ถูกต้องในทำการปรับแต่งให้ถูกต้องดังตัวอย่างภาพที่ 4 แล้วเลือกที่ Currency


ภาพที่ 5

8. ทำการตรวจสอบค่าที่ Currency แล้วกำหนดค่าให้เป็นตามตัวอย่างภาพที่ 5
9. เมื่อทำการกำหนดค่าต่างๆ ตามตัวอย่างแล้วให้ทำการเลือก OK
10. จากนั้นทำการเข้าที่โปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบดูอีกครั้ง ผลที่ได้จะถูกต้อง

top
********************************************************


 


name        :
Comment :