โปรแกรม 50 ทวิ
(โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบ ภงด.3 และ ภงด.53)

คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บันทึกการหักภาษี ก่อนทำการจ่ายเจ้าหนี้
เพื่อพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ลงในแบบฟอร์ม 50 ทวิ สำเร็จรูป

เมื่อครบเดือนโปรแกรมยังสามารถพิมพ์ข้อมูลของทุกฉบับเป็นใบต่อ และพิมพ์รวมยอดเป็นแบบยื่น เพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้ในทันที

ซึ่งต่างจากการเขียนใบหักภาษีด้วยมือ ต้องนั่งคัดลอกทั้งหมดใหม่อีกครั้ง หรือ กรณีใช้ Excel ต้องคอยย้ายข้อมูลไปยังตารางใหม่

 

 
 
จุดเด่นของโปรแกรม
 

- หลักการ One Screen Process
     คืองานหลักทั้งหมดทำงานบนหน้าจอเดียวจึงใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว
- รวดเร็วในการบันทึกข้อมูล
     เพียงเรียกหมายเลขประจำตัวผู้ถูกหักภาษีจากฐานข้อมูลและใส่ยอดเงินของการชำระ
     ค่าสินค้าหรือค่าบริการโปรแกรมจะคำนวณภาษีให้ทันที
- สะดวกสบายด้วยการทำงานในขั้นตอนเดียวส่งผลให้ได้
     ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) , แบบยื่น , ใบต่อ จะเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
- ประหยัดกว่าอย่างแน่นอน
     เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในระบบเดิมที่เกิดขึ้น ท่านจะเห็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่าในการใช้โปรแกรม 50 ทวินี้
     พิมพ์ลงแบบฟอร์มของเรา (ตารางเปรียบเทียบ)

  ยกระดับการออกใบหักภาษีของท่านกับโปรแกรม 50ทวิ จากบริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้

 
สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้า ได้ที่
Tel: 02-713-0055 Ext 517 E-mail: 123@sum.co.th
   
 
   
 
Copyright© 2008, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved .