BON 2012 Cloud System มีอะไรใหม่

(โปรแกรมคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า)

BON 2012 ครอบคลุม Function งานดังนี้

ภาพตัวอย่างหน้า Screen ของโปรแกรม BON 2012

Main Menu

Setup Meterial

Setup Formula

Setup Import

Setup Export

Report by Excel

รายงานแบบที่ 1

รายงานแบบที่ 2

รายงานแบบที่ 3

รายงานแบบที่ 4

รายงานแบบที่ 5

รายงานแบบที่ 6

ใบเสนอราคาโปรแกรม BON Web