Products sum
 
Web Application
 
 
   
DS-Pro
DS-Pro เป็น Solution ที่ทางบริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้นำเทคโนโลยี IT และอุปกรณ์ประเภท Disk Station พร้อมโปรแกรมซึ่งทางบริษัท ได้พัฒนาและออกแบบ มาในรูป Web Applications มานำเสนอ เพื่อตอบสนองชีวิตอิสระของคนทำงาน ในยุคปัจจุบัน MORE>>
 
 
   
DS-Pro1
เป็นการให้บริการแบบ online เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้งานของโปรแกรม / ระบบ สามารถแจ้งมายัง sum เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และถูกต้องตรงจุด MORE>>
 
 
   
DS-Pro2
โปรแกรม Tracking คือ ระบบการจัดการติดตามและตรวจสอบขั้นตอนงาน โดย Sum ได้ทำการออกแบบระบบ Tracking systems ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาด้านความยุ่งยากในการตรวจสอบ ลดปัญหาการติดต่อ สื่อสาร ที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ประหยัดระยะเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย. เพื่อช่วยให้มีการติดตามงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ MORE>>
 
 
   
DS-Pro3
เป็นระบบสื่อสารภายในองค์กร ในลักษณะ Web Base ทำให้ สั่งการ, ติดตามงาน, การนัดหมาย หรือ ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานของตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Rj_sum สามารถ ปรับ/ประยุกต์ ให้เข้ากับแต่ละกิจกรรมงานตามโครงสร้างขององค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น ปรับมาใช้ในการ บริหาร/จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ติดตาม/สืบค้นข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว การดูข้อมูลย้อนหลัง ด้วยความง่ายดาย (มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นประวัติ History) MORE>>
 
 
 
 
Soft Ware
 
 
   
Tvi 2000 โปรแกรมคืนอากร 19ทวิ
สำหรับผู้นำวัตถุดิบเข้าประเทศ และผลิตส่งออก ด้วยวิธีค้ำประกัน โดยโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ตัดบัญชี วัตถุดิบและคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบ เพื่อขอคืนอากรอัตโนมัติ เพียงป้อนสูตรการผลิต,ใบขนขาเข้าและใบขนขาออก เท่านั้น MORE>>
 
 
   
Bon 2000 โปรแกรมระบบคลังสินค้าทัณฑ์บน
สำหรับผู้นำวัตถุดิบเข้าประเทศ และผลิตส่งออก ด้วยวิธีการตั้งคลังสินค้าขึ้น โดยโปรแกรมนี้จะทำ หน้าที่ตัดบัญชีวัตถุดิบและคำนวณปริมาณการใช้วัตถุดิบ เพียงป้อนสูตรการผลิต,ใบขนขาเข้าและใบ ขนขาออก เท่านั้น MORE>>
 
 
   
IPP โปรแกรมระบบคำนวณรายได้ต่อชิ้น
ทำหน้าที่รวบรวมจำนวนชิ้นงานต่างๆ ที่พนักงานทำได้ในแต่ละวันตามรายบุคคลและทำการคำนวณ เป็นเงินให้ตามผู้ใช้งานจัดตั้งไว้โดยอัตโนมัติ MORE>>
 
 
 
 
   
TIMES+ โปรแกรมระบบเวลาเข้า-ออกพนักงาน
ทำหน้าที่ดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาและนำข้อมูลแต่ละ RECORD มาทำการวิเคราะห์เวลาเข้าออก ของพนักงานตามฐานข้อมูลที่จัดตั้งไว้ พร้อมบันทึกเข้าฐานข้อมูลประวัติการทำงาน ทั้งสรุปเป็นรายงาน การมาทำงาน / ขาดงาน / สาย / ออกก่อน / ลืมบันทึกเวลา MORE>>
 
 
 
   
OT+ โปรแกรมระบบชั่วโมงล่วงเวลา
ทำหน้าที่วิเคราะห์ช่วงเวลาเข้าออกที่มีอยู่ว่า ควรจะได้ชั่วโมงล่วงเวลาหรือไม่ ด้วยจำนวนเวลาเท่าไร และอยู่ในอัตราใดโดยอัติโนมัติ พร้อมบันทึกเข้าฐานข้อมูลประวัติการทำงาน MORE>>
 
 
   
LEAVE+ โปรแกรมระบบควบคุมการลา
ทำหน้าที่รับเรื่องการลาประเภทต่างๆ รวมถึงการพักร้อนและการทำงานนอกสถานที่ พร้อมตรวจสอบ
สิทธิการลาต่างๆ และเงื่อนไขการลาขององค์กรว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ พร้อมบันทึกเข้าฐานข้อมูล
ประวัติการทำงาน MORE>>
 
 
   
WORK+โปรแกรมระบบประวัติพนักงาน
ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลรวมของทั้งระบบ โดยได้รับข้อมูลจากระบบ Time+, Ot+, Leave+ โดยสามารถ รับการบันทึก case ต่างๆทั้งที่เป็นจำนวนเวลาหรือจำนวนครั้งได้จากชุดโปรแกรมในระบบดังกล่าวไว้ มา และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลได้กว้างขึ้น ระบบนี้สามารถสนองข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดระยะ เวลา พร้อมทั้งสรุปเป็นรายงานสถิติและรายงานคำติชมตาม คะแนนที่พนักงานแต่ละคนได้รับ MORE>>
 
 
 
   
CDT โปรแกรมระบบตั้งเงื่อนไขคำนวณเงินชนิดไม่ประจำ
ทำหน้าที่จัดตั้งเงื่อนไขการที่จะได้รับเงินได้หรือเงินหักชนิดไม่ประจำต่างๆ ไว้ และนำข้อมูลจาก Work+ มาทำการประมวลผล เพื่อให้เกิดค่าขึ้นและสามารถโอนค่าที่เกิดขึ้นไปยัง Pay+ เพื่อดำเนินขั้นตอนการคำนวณเงินได้-เงินหัก ต่อไป
 
 
   
PAY + โปรแกรมระบบเงินเดือน
ทำหน้าที่คำนวณเงินได้-เงินหัก ตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ควรได้รับค่าจ้าง พร้อมคำนวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเงินประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนทดแทน
และนำข้อมูลที่ได้ลง diskette ส่งธนาคาร โดยสามารถรับข้อมูลได้จาก
โปรแกรม IPP,Time+,Ot+,Leave+,Work+,CDT MORE>>
 
 
   
โปรแกรมบันทึกประวัติพนักงาน PS-sum
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคลให้คุณรวบรวมประวัติต่างๆของพนักงานที่มีอยู่โดย สามารถแสดงข้อมูลให้เห็นเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนพร้อมภาพถ่ายของพนักงานซึ่งช่วยให้คุณ Identify พนักงานได้ถูกต้องอีกทั้งสามารถออกรายงานในส่วนที่ คุณต้องการได้อย่างคล่องตัว MORE>>
 
 
 
   
Rj_sum โปรแกรมระบบบริหาร IT สำเร็จรูป
ทำหน้าที่รับส่งข่าวระหว่างบุคคลภายในองค์กร และแสดงปฎิทินข่าวที่จะเกิดขึ้น ในแต่ละวัน และเป็น ตัวเชื่อมโยงสาระข่าวสารหรือประกาศต่างๆ เพื่อกระจาย ให้บุคคลภายในองค์กรได้รับทราบ MORE>>
 
 
   
โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย( 50 ทวิ)
เป็นโปรแกรมระบบบัญชีที่ทำงาน บน Windows ถูกออกแบบมาให้ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยมี ีความยืดหยุ่นสูง และไม่สลับซับซ้อนเข้าใจง่าย สามารถเริ่มต้น งานได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนการทำงานไม่จำเป็นต้องอบรม MORE>>
 
 
 
สินค้าสำเร็จรูป
 
 
   
ซองสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป
เป็นเอกสารที่ใช้แจ้งค่าจ้าง และรายการที่รับ-หักต่างๆ ของงวดการจ่ายแต่ละครั้ง ในรูปแบบลับเฉพาะระหว่าง บริษัท(ผู้ว่าจ้าง)กับพนักงาน(ลูกจ้าง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายทั้งยังสมารถใช้ในการประกอบ นิติกรรมต่างๆได้ แสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานและองค์กร MORE>>
 
 
   
บริการต่างๆ
การบริการต่างๆ เช่น ให้ความรู้ด้านการใช้งาน(การอบรมการใช้งาน) การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Sum เป็นต้น MORE>>
 
 
   
ราคาสินค้า/ค่าเดินทาง
Price List เป็นบริการของ sum โดยการรวบรวมรายการสินค้าและราคาของสินค้าทั้งหมด ของ ซัม เอาไว้ทั้งหมด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงเราได้อย่างง่ายดาย MORE>>
 
 
   
ราคาค่าบริการ
เป็นบริการของ sum โดยการรวมรวบรายการค่าบริการและอบรม MORE>>
 
 
 
 
 
 
 
Product List         
 
 
Web Application
 
 
Ds pro1
 
Ds pro2
 
Ds pro3
 
 
 
 
Soft Ware
 
Tvi 2000
 
 
IPP
 
TIMES+
 
OT+
 
LEAVE+
 
WORK+
 
PAY+
 
PS-sum
 
Rj sum
 
50 Tvi
 
 
 
สินค้าสำเร็จรูป
 
 
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 
ราคาสินค้า/ค่าเดินทาง
 
ราคาค่าบริการ
 
   
หน้าหลัก | เรื่องเกี่ยวกับเรา | สินค้า | FAQ | ติดต่อเรา | sitemap | Staff | สมัครงาน                          Copyright© 2012, Sum Systems Management Co.,Ltd. All right reserved.