Payi Cloud System มีอะไรใหม่

(โปรแกรมระบบเงินเดือน)

BONWeb-G 2012 ครอบคลุม Function งานดังนี้

ภาพตัวอย่างหน้า Screen ของโปรแกรม Payi

หน้าหลัก

ลงทะเบียนพนักงาน หัวข้อ 1.1

บันทึกประวัติพนักงาน หัวข้อ 1.4

บันทึกเงินได้-เงินหัก หัวข้อ 2.1

ปรับปรุงยอดจำนวนเงินตามต้องการ หัวข้อ 2.2

แก้ไขข้อมูลภาษี หัวข้อ 1.5.4

กำหนดลดหย่อนภาษี หัวข้อ 4.1.3

ตัวอย่างรายงานทะเบียนเงินเดือน หัวข้อ 3.3.2.1 ในรูปแบบ Excel

ตัวอย่างรายงานทะเบียนเงินเดือน หัวข้อ 3.3.2.1 พิมพ์ออกเครื่องเลเซอร์

ตัวอย่างรายงาน ภ.ง.ด. 1 พิมพ์ออกเครื่องเลเซอร์

ตัวอย่างรายงาน ภ.ง.ด. 1ก พิมพ์ออกเครื่องเลเซอร์

ตัวอย่างรายงาน สปส. 1-10 พิมพ์ออกเครื่องเลเซอร์

ใบเสนอราคาโปรแกรม Payi